Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
2020-01-01 01:50:00
A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: «ÁSZF» a www.ppower.eu honlapon keresztül nyújtott leadgyűjtő szolgáltatás – a továbbiakban: «Szolgáltatás» – igénybevételének feltételeit szabályozza. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi Tájékoztató.

A SZOLGÁLTATÓ

Név: ALBIS 2000 Bt.
Székhelye: 1145 Budapest, Torontál u. 36.
Cégjegyzékszám: Cg.01-06-760071
Adószám: 25686014-1-42
E-mail cím: lead@ppower.eu

A SZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató a www.ppower.eu URL alatt működtetett kalkulátorgyűjtemény és edukációs weboldal (továbbiakban: PPower.eu) egyes felületein lehetővé teszi az oldal látogatói és a kalkulátorok használói (továbbiakban: Látogató) számára, hogy elérhetőségi adataikat (jellemzően név, irányítószám, telefonszám, email cím, Messenger elérhetőség) megadják, amennyiben az adott témában (termék, szolgáltatás, munkalehetőség) részletesebb információt, bővebb tájékoztatást szeretnének kapni.

A Szolgáltatás célja, hogy a regisztráló Látogató elérhetőségét (továbbiakban «Lead») a Szolgáltató - ellenérték fejében - továbbítsa olyan szakértő személy vagy vállalkozás számára (továbbiakban «Megbízó»), aki a regisztráló Látogató által kívánt tájékoztatást megadja, a regisztráló Látogatót közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse, részére gazdasági reklámot küldjön, vagy álláslehetőségeiről értesítse, e célból megkeresse, vele időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen szerződés keretében Megbízó megbízza a Szolgáltatót (a továbbiakban együtt «Felek»), hogy online felületein keresztül igyekezzen edukatív, szórakoztató és figyelemfelkeltő tartalmakat létrehozni és a Szolgáltatás keretében bocsássa rendelkezésére olyan esetleges regisztráló Látogatók elérhetőségét, akik a PPower.eu-n bővebb tájékoztatást kértek a Megbízó, mint szakértő tevékenységi körébe tartozó tartalommal, termékkel, szolgáltatással vagy munkalehetőséggel kapcsolatban. A szerződés tárgyát képezi továbbá a Szolgáltató saját fejlesztésű CRM rendszeréhez való hozzáférés és annak használata olyan mértékig, amely a rendelkezésre bocsátott Lead-ek átvételéhez és státuszolásához szükséges.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Jelen szerződés a Felek között ráutaló magatartással, a Megbízó Felek által előzetesen egyeztetett egyedi azonosítójának a www.ppower.eu rendszerébe Szolgáltató általi berögzítésével, majd ezt követően a Megbízó által a www.ppower.eu weboldalon történő regisztrációval, a Megbízó által a www.ppower.eu rendszerében rögzített úgynevezett lead-igény rögzítésével és annak a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációt vagy a lead-igény teljesítését indoklás nélkül elutasítsa.

A Megbízó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A regisztráció során a Megbízó által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megbízó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

A MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS TELJESÍTÉSE

A Megbízási díj a Szolgáltató által a Megbízó rendelkezésére bocsátandó Lead-ek számával arányos és a Lead-igény rögzítését és annak a Szolgáltató általi visszaigazolását követően, még a Lead-ek gyűjtését és rendelkezésre bocsátását megelőzően, csomagokban, előre fizetendő. A konkrét darab ár és az esetleges egyéb költségek a Lead-igény rögzítésére létrehozott felületen, egyértelműen feltüntetésre kerülnek a Megbízó számára.

Szolgáltató számlát állít ki a Lead-igény rögzítésekor megadott darabszám és darab ár és az esetleges egyéb költségek alapján. Az igényelt Lead-ek gyűjtése és rendelkezésre bocsátása a megbízási díj Szolgáltató számláján történő jóváíródást követően indul.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató a regisztráló Látogatók személyes adatainak a Megbízó felé történő továbbítására szolgáló regisztrációs felületeit úgy hozza létre, hogy a Látogató általi regisztráció és az adatok továbbításának az időpontja (év, hó, nap, óra, perc, másodperc) a nyilatkozó személye, és a nyilatkozat tartalma utólag visszakereshető legyen. Szolgáltató - amennyiben a Megbízó irányába történő az adattovábbítás technológiai háttere megengedi - már az adattovábbításkor megküldi Megbízó felé a regisztráció és az adatok továbbításának az időpontját (év, hó, nap, óra, perc, másodperc) a nyilatkozó személyét, és a nyilatkozat tartalmát.

Szolgáltató a regisztrációs felületein az alábbi tartalmú hozzájáruló nyilatkozatot helyezi el a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelések vonatkozásában:

«Adataim megadásával és a [Mehet] gomb megnyomásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen weboldalt üzemeltető [Szolgáltató] a megadott nevemet, telefonszámomat, e-mail címemet és az irányítószámot, a [Megbízó] (székhelye: […]) részére, a [Megbízó]-tól kapott ellenérték (díjazás) fejében továbbítsa abból a célból, hogy a [Megbízó] közvetlen üzletszerzési céllal engem megkereshessen, illetve a részemre gazdasági reklámot küldhessen. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen, a [Megbízó] Adatkezelési_tájékoztatója szerinti megfelelő tájékoztatás birtokában tettem meg.»

Szolgáltató a regisztrációs felületein az alábbi tartalmú hozzájáruló nyilatkozatot helyezi el a foglalkoztatási lehetőségekről történő tájékoztatási célú adatkezelések vonatkozásában:

«Adataim megadásával és a [Mehet] gomb megnyomásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen weboldalt üzemeltető [Szolgáltató] a megadott nevemet, telefonszámomat, e-mail címemet és az irányítószámot a [Megbízó] (székhelye: […]) részére, a [Megbízó]-tól kapott ellenérték (díjazás) fejében továbbítsa abból a célból, hogy a [Megbízó] az álláslehetőségeiről engem értesítsen, e célból megkeressen, velem időpontot egyeztessen, és a kiválasztást lebonyolítsa. Egyúttal kijelentem, hogy ezen nyilatkozatomat önkéntesen, a [Megbízó] Adatkezelési tájékoztatója szerinti tájékoztatás birtokában tettem meg.»

Megbízó kötelezettséget vállal, hogy saját Adatkezelési tájékoztatójának elektronikus elérhetőségét (linkjét) legkésőbb a Lead-igényének rögzítése során megadja és a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott, regisztráló Látogatók személyes adatait saját Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően, a legnagyobb gondossággal kezeli.

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

Amennyiben a Megbízó adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget és ezzel összefüggésben bármely hatóság a Szolgáltatóval szemben jogerősen bírságot szab ki, Úgy Megbízó vállalja, hogy azt a Szolgáltatónak haladéktalanul megtéríti. 

Megbízó teljeskörűen felel a regisztráló Látogatókkal közölt információk helytállóságáért, illetve tudomásul veszi, hogy az esetleges téves vagy félrevezető tájékoztatással harmadik személynek okozott károk megtérítéséért helytáll, a Szolgáltatót ilyen esetben felelősség nem terheli, az ilyen esetekért a Szolgáltató a felelősségét teljes körűen kizárja. Egyebekben a Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét - amennyire a jogszabályok ezt lehetővé teszik - teljes körűen kizárja.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE

A szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

RENDES FELMONDÁS: A Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. naptári nap után azt bármikor felmondhatja.

RENDKÍVÜLI FELMONDÁS: A Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

FELMONDÁS KEZDEMÉNYEZÉSE: A Megbízó a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a lead@ppower.eu e-mail-címre elküldve kezdeményezheti.

A FOGYASZTÓKAT MEGILLETŐ FELMONDÁSI, ILLETVE ELÁLLÁSI JOG: A fogyasztónak minősülő Megbízó a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. A fogyasztónak minősülő Megbízó az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A jelen Szerződésben nem szabályozott feltételek tekintetében elsősorban a Polgár Törvénykönyv, az Infotörvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény, illetve az egyéb alkalmazandó és hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.
A Felek a jelen Szerződésből eredő jogvitáik elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A jelen szerződés a Felek között létrejött végleges megállapodást foglalja magában, és minden korábbi szóbeli és írásbeli megállapodás helyébe lép.

ADATFELDOLGOZÓK

ALBIS Solutions Kft
Weboldal fejlesztés és karbantartás
ALBIS Solutions Kft
Székhely: 1145 Budapest, Torontál u. 36.
Weboldal: https://ppower.eu

Tárhely.Eu
Tárhely szolgáltatás
Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Weboldal: https://tarhely.eu

Google
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Facebook
Hirdetések és céges oldal
Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com

Számlázz.hu
Számlázás
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Telefonszám: +3630 35 44 789
Weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Chatfuel
Chatbot szolgáltatás
Chatfuel
Székhely: 200 Labs, Inc. 490 Post Street, Ste. 526 San Francisco, CA 94102 United States
Weboldal: www.Chatfuel.com