Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
2018-05-25 00:05:00
Adatvédelmi tájékoztató
A jelen adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

A személyes adatok kezelője: az ALBIS Solutions Kft.

A társaság székhelye: 1145 Budapest, Torontál u. 36.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-885941
Adószáma: 14036374-2-42
Közösségi adószáma: HU14036374
E-mail címe: info@ppower.eu
Honlap: ppower.eu

(a továbbiakban: «Adatkezelő» vagy «Társaságunk»).

I. Általános fogalmak

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
- különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- ügyfél: az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes személy vagy az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás munkavállalója vagy közreműködő partnere;

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltozta- tását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
- Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;


II. A társaságunk adatkezeléseinek felsorolása és célja

1. A Honlap látogatásával kapcsolatos adatkezelés, a sütik kezelése

1.1. Társaságunknak a honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.
1.2. Társaságunk ún „cookie”-kat (sütiket) használ a weboldalán, és igénybe veszi a Google Analytics szolgáltatásait. A sütik a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy a felhasználói élmény növelése és a honlap jövőbeni funkcióinak a fejlesztése érdekében összesített információkat gyűjtsünk a honlap látogatottságáról, a látogatóknak a honlapon végzett tevékenységeiről, műveleteiről, illetve a látogatókhoz köthető, a Google által biztosított olyan adatokról, mint a látogató kora, neme, a látogatóhoz köthető földrajzi hely, a látogató érdeklődési köre, a böngésző típusa stb. A sütik sze- mély szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, kivéve, ha a látogató a ppower.eu adminisztrációs felületének felhawználója és be van jelentkezve. Ez esetben a látogató a megadott felhasználó neve alapján azonosítható. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását. További információ: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
1.3.  Társaságunk ún. remarketing, azaz hirdetési sütiket is használ, amelyek a látogató eszközén kerülnek eltárolásra. Ezeket a sütiket azért használjuk, hogy felhasználói csoportokat képezve hir- detéseinket és tartalmainkat más oldalakon is megjeleníthessük azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat. A sütik nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására. A böngészőben lehetősége van megtiltania a sütik tárolását.
1.4.  Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunk tartalmaz ún. Facebook képpontokat is. A képpont lehetővé teszi a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és hirdetéseket tehet célzottá, illetve jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a honlapunkat. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak e célból történő gyűjtését és felhasználását. Az ezt végrehajtó mechanizmus elérése érdekében kérjük, hogy látogasson el a http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalakra.

Társaságunk a honlap jövőbeni fejlesztési irányainak a meghatározása céljából, és a felhasználói élmény növelése érdekében ún. Hotjar honlap elemző alkalmazással nyomon követheti a látogatóknak honlapon végzett tevékenységeit. (pl. egérmozgás, kattintás, navigálás, stb.). A látogatók azonosíthatatlanságának a biztosítása érdekében az alkalmazás a honlapnak csak azokon a részein működik, ahol a látogatók személyes adatainak a megadása nem szükséges. A honlap elemző alkalmazással éppen ezért a látogató nem azonosítható a számunkra. Az alkalmazással az Ön böngészőjének és eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott weboldalaink, a látogatások ideje) kerülnek tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out.

1.5.  A honlap tartalmaz kizárólag társaságunk ügyfelei számára hozzáférhető információkat is. Ezen felületekre a belépéshez felhasználói név és jelszó megadása szükséges.

2. A honlapon elvégzett tesztekkel, kalkulációkkal kapcsolatos adatkezelés

2.1. A honlap egyes felületein elérhetőek tesztek, kalkulátorok. Az ott végzett tesztek, kalkulációk során a kitöltendő mezőkben rögzített adatokat társaságunk a kalkuláció végeredményének a kiszámítása céljából, valamint statiszikai célból kezeli. Egyes felületeken, - ahol erre külön felhívjuk a látogató figyelmét - a látogatónak lehetősége van a kalkulációs folyamat során megadott adatok mentésére és a kalkuláció későbbi folytatására ugyanazon a linken.
2.2. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésekhez történő hozzájárulást a kalkuláció eredményét kezdeményező („Számold ki” „Tovább”, “Rendben” stb) gomb megnyomásával megadottnak tekintjük.

3. Üzletszerzési célú adatkezelések és adat továbbítások

3.1. Társaságunk üzletszerzési célú tevékenységének minősül minden olyan tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével, továbbá álláslehetőségek ismertetésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére. Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében végez:
–  egyes online felületeken megjelenített tesztek, kalkulátorok, információs tartalmak létrehozása
–  biztosítási, pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes igényfelmérések
–  álláslehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatások, tesztek, felmérések
–  egyes nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők körében
–  elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében
3.2. A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen:
    –  név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, Messenger elérhetőség
3.3.  Az adatok kezelésének a célja az, hogy társaságunk – akár közvetlenül, akár a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerei útján - az érintett számára érdekes témában üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján. Ha a kapcsolatfelvétel a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló partner útján történik, akkor az érintettet előzetesen tájékoztatjuk az adatok továbbításának a tényéről, céljáról és a partner személyéről, aki/amely az adattovábbítás címzettje.
3.4.  Az adatok forrása: maga az érintett.
3.5.  A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, online felületek tartalmazzák.
3.6.  Az üzletszerzési célú adatkezelésekhez adott hozzájárulások visszavonásának a lehetőségéről az alábbiakban adunk tájékoztatást.
 

4. Szerződéses kapcsolatokon alapuló adatkezelések

4.1 Társaságunk a vele üzletszerzésre (potenciális ügyfelek továbbítására) irányuló szerződéses kapcsolatban lévő partnerei munkavállalói és egyéb közreműködők adatait is kezeli ezen szerződések teljesítése céljából. Az érintett munkavállalók és közreműködők személyes adatait  társaságunk részben szerződött partnerétől kapja meg, részben magától a felhasználótól, online regisztráció során gyűjti be és tárolja adatbázisában: név, email cím, arcképes fotó, titkosított jelszó, telefonszám, irányítószám, Skype-cím, honlap, Facebook azonosító, a partner vállalkozáson belüli egyedi azonosító, IP cím.

5. Egyéb adatkezelések

Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintet- teknek tájékoztatást.

III. Az adatkezelések jogalapjai

A honlapon keresztül történő közléseket, a honlapon elvégzett tesztek, kalkulációk során megadott adatokat társaságunk az érintettek hozzájárulása és társaságunk jogos érdeke alapján kezeli.
Az üzletszerzési célú tevékenység során társaságunk a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik.
Társaságunk a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerek munkavállalói és egyéb közreműködői adatait ezen szerződések alapján és/vagy az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.
 

IV. A sütik tárolásának időtartama és az egyes adatkezelések időtartamai


1. A honlap látogatása során a számítástechnikai eszközre elhelyezett sütiket a felhasználó a számítástechnikai eszközről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A Google Analitycs-ben 26 hónapig őrizzük meg a felhasználói- és eseményadatokat. A Hotjar honlapelemző alkalmazás eredményeit 365 napig őrizzük meg.
A kalkulációs adatok kezelésének az időtartama 400 nap, melynek elteltével társaságunk törli az adatokat.
A szerződéses jogviszonyon alapuló adatkezelések esetében a személyes adatokat a jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli társaságunk, ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat
Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, addig kezeljük az adatokat, amíg az ennek alapjául szolgáló körülmények fennállnak.
A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, az alábbi címen lehetősége van: info@ppower.eu.

V. Az Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban


– Hozzáférés – Ön jogosult arra, hogy társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

– Helyesbítés – Ön jogosult arra, hogy társaságunktól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

– Törlés – Ön kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:     

    a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

    b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;

    c) Ön a tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított profilalkotást is és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben, ha az Ön adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és Ön tiltakozik adatainak ilyen célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik     

    d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;     

    e) a személyes adatokat az társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;     

     f) a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

– Korlátozás – Ön kérheti, hogy társaságunk korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül   

     a)  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;     

     b)  az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
    

     c) társaságunknak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

     d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

–  Adathordozhatóság – Ön kérheti, hogy társaságunk az Ön adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat Ön tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

–  A hozzájárulás visszavonása – Ha az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

- Tiltakozás joga - Amennyiben az Ön személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, ideértve a jogos érdeken alapuló profilalkotást vagy a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést is, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben.

- Jogorvoslat joga - Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

ADATFELDOLGOZÓK

ALBIS 2000 Bt
Leadgyűjtés szolgáltatás
ALBIS 2000 Bt
Székhely: 1145 Budapest, Torontál u. 36.

Tárhely.Eu
Tárhely szolgáltatás
Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Weboldal: https://tarhely.eu

Google
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok
Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Facebook
Hirdetések és céges oldal
Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com


Chatfuel
Chatbot szolgáltatás
Chatfuel
Székhely: 200 Labs, Inc. 490 Post Street, Ste. 526 San Francisco, CA 94102 United States
Weboldal: www.Chatfuel.com


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/;
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
Telefon: +36-1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos: 2018. május 25-étől